• POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

    Prijatím zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa ustanovilo povinné predprimárne vzdelávanie. Jedná sa o deti, ktoré do 31. augusta dosiahli päť rokov veku v roku, ktoré predchádza začiatku školského roka, v ktorom majú začať plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole. Povinné predprimárne vzdelávanie trvá jeden školský rok. V praxi to znamená, že podľa platnej legislatívy nastúpia deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšili piaty rok života, na povinné predprimárne vzdelávanie od 1. septembra 2021.

    Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, a to v spádovej materskej škole. V spádovej materskej škole má garantované miesto každé dieťa, majúce trvalý pobyt v obci, v ktorej sa nachádza daná materská škola Ostatné deti sa budú prijímať bez ohľadu na miesto ich trvalého bydliska.

    Podľa § 28a ods. 3, 4, 5  školského zákona ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ruší sa nultý a prípravný ročník základnej školy. S účinnosťou od 1. januára 2021 je dokladom o získanom predprimárnom stupni vzdelania osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania

    Povinnosti zákonných zástupcov

    Povinnosťou zákonných zástupcov bude v čase, keď bude oznámený termín prijímania žiadostí v materskej škole podľa miesta trvalého pobytu dieťa príp. v materskej škole, ktorú pre svoje dieťa  vyberú, prihlásiť dieťa na predprimárne vzdelávanie, pretože od školského roku 2021/2022 už bude pre neho predprimárne vzdelávanie povinné.

    Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, najmä ak neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci. Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ materskej školy túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.

   • Kontakt

    • Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
    • info@zshurbanova.sk
    • +421 43 / 430 96 73
    • Hurbanova ulica 27, 03601 Martin 036 01 Martin Slovakia
    • Riaditeľka: Mgr. Renáta Mračková, riaditel@zshurbanova.sk +421 (0)43 428 75 71
    • Špeciálny pedagóg: Mgr. Janka Ďuratná, duratna@zshurbanova.sk +421 (0)903 287 571 Mgr. Jana Šventová, sventova@zshurbanova.sk 0911 520 010
    • Školský psychológ: Mgr. Barbora Beutelová, beutelova@zshurbanova.sk 0911 204 730
    • Vedúca ŠJ Monika Krížová; krizova@zshurbanova.sk +421 (0)43 430 96 72
    • Výchovný poradca Mgr. Martina Pavlíková PhD, pavlikova@zshurbanova.sk
    • Zástupca riaditeľa pre MŠ: Mgr. Iveta Šenšelová, senselova@zshurbanova.sk +421 (0)43 4230 453
    • Vedúca ŠKD: Zuzana Pittnerová pittnerova@zshurbanova.sk
    • Mgr. Zuzana Záthurecká, zathurecka@zshurbanova.sk
   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 27. 3. 2023