• Motto: „Hrou k poznaniu, s poznaním ku vzdelaniu, so vzdelaním do života.“

     VÍZIOU JE VYTVORIŤ V MATERSKEJ ŠKOLE PROSTREDIE, V KTOROM VYRASTAJÚ  SPOKOJNÉ, ŠŤASTNÉ, ZDRAVÉ, KREATÍVNE A SAMOSTATNÉ DETI, PRIPRAVENÉ NA VSTUP DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY A NA ĎALŠÍ AKTÍVNY ŽIVOT V SPOLOČNOSTI.

     Materská škola tvorí súčasť základnej školy. Nachádza sa na sídlisku. Je umiestnená v účelovej budove priamo prepojenej na základnú školu a na krytý bazén V prevádzke je  8 tried s celkovým počtom cca 190 detí, v ktorých sa realizuje predprimárne vzdelávanie. Pôsobí v nich 16 kvalifikovaných učiteliek pre predprimárne vzdelávanie. Každá trieda má samostatnú herňu, spálňu, šatňu. Materská škola disponuje dobrými priestorovými, materiálnymi a edukačnými podmienkami na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, na športovo-relaxačné vyžitie detí, aj na realizáciu krúžkových a doplnkových aktivít. Všetky triedy majú samostatnú herňu, spálňu, sociálne zariadenie, šatňu. Má vlastnú školskú jedáleň a telocvičňu.  Na plnenie úloh výchovno-vzdelávacieho procesu a na pohybovo-relaxačné činnosti je využívaný školský dvor s účelovým vybavením, pieskoviskom a umelo vybudovaným kopcom, telocvičňa. Na potreby výchovno-vzdelávacieho procesu a celoškolské podujatia je príležitostne využívaná aj školská jedáleň s veľkoplošným projekčným plátnom, so zabudovaným projektorom a domácim kinom. Na pohybové aktivity je využívané ihrisko s umelou trávou, ihrisko s prírodnou trávou, telocvičňa základnej školy, viacúčelové ihrisko s umelou trávou v átriu základnej školy. Vnútorné átrium materskej školy je využívané na pohybové, relaxačné aktivity a na hry s vodou. Raz týždenne je využívaný detský bazén na krytej plavárni.

   • Kontakt

    • Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
    • info@zshurbanova.sk
    • +421 43 / 430 96 73
    • Hurbanova ulica 27, 03601 Martin 036 01 Martin Slovakia
    • Riaditeľka: Mgr. Renáta Mračková, riaditel@zshurbanova.sk +421 (0)43 428 75 71
    • Špeciálny pedagóg: Mgr. Janka Ďuratná, duratna@zshurbanova.sk +421 (0)903 287 571 Mgr. Jana Šventová, sventova@zshurbanova.sk 0911 520 010
    • Školský psychológ: Mgr. Barbora Beutelová, beutelova@zshurbanova.sk 0911 204 730
    • Vedúca ŠJ Monika Krížová; krizova@zshurbanova.sk +421 (0)43 430 96 72
    • Výchovný poradca Mgr. Martina Pavlíková PhD, pavlikova@zshurbanova.sk
    • Zástupca riaditeľa pre MŠ: Mgr. Iveta Šenšelová, senselova@zshurbanova.sk +421 (0)43 4230 453
    • Vedúca ŠKD: Zuzana Pittnerová pittnerova@zshurbanova.sk
    • Mgr. Zuzana Záthurecká, zathurecka@zshurbanova.sk
   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 27. 3. 2023