• Výchovná poradkyňa :  Mgr. Martina Pavlíková, PhD.

      

      

     Výchovná poradkyňa tu je pre žiakov, rodičov i pedagógov. Náplňou práce výchovnej poradkyne je školské poradenstvo v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Ponúka rodičom a žiakom služby vo vyššie uvedených oblastiach, ktoré vykonáva v koordinácii s vedením školy, s učiteľmi, so školským špeciálnym pedagógom, so školským psychológom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

      

     Poradí, pokúsi sa pomôcť a poskytuje komplexný poradenský servis so zameraním sa na :

     • oblasť starostlivosti o žiakov s výchovnými problémami
     • oblasť žiakov so vzdelávacími problémami a potrebami
     • oblasť žiakov talentovaných a nadaných
     • oblasť starostlivosti o žiakov zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku
   • Kontakt

    • Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
    • info@zshurbanova.sk
    • +421 43 / 430 96 73
    • Hurbanova ulica 27, 03601 Martin 036 01 Martin Slovakia
    • Riaditeľka: Mgr. Renáta Mračková, riaditel@zshurbanova.sk +421 (0)43 428 75 71
    • Špeciálny pedagóg: Mgr. Janka Ďuratná, duratna@zshurbanova.sk +421 (0)903 287 571 Mgr. Jana Šventová, sventova@zshurbanova.sk 0911 520 010
    • Školský psychológ: Mgr. Barbora Beutelová, beutelova@zshurbanova.sk 0911 204 730
    • Vedúca ŠJ Monika Krížová; krizova@zshurbanova.sk +421 (0)43 430 96 72
    • Výchovný poradca Mgr. Martina Pavlíková PhD, pavlikova@zshurbanova.sk
    • Zástupca riaditeľa pre MŠ: Mgr. Iveta Šenšelová, senselova@zshurbanova.sk +421 (0)43 4230 453
    • Vedúca ŠKD: Zuzana Pittnerová pittnerova@zshurbanova.sk
    • Mgr. Zuzana Záthurecká, zathurecka@zshurbanova.sk
   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 27. 3. 2023