• Dotácia na stravu v ŠJ v budúcom školskom roku - dôležité

    Vážení rodičia,

    dňa 01.08.2021 nadobudne účinnosť právna úprava zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách na základe ktorej budú od školského roku 2021-22 realizované zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

    1. Bude ukončené plošné poskytovanie dotácii vo výške 1,20 € v základnej škole a v poslednom ročníku materskej školy.

    2. Poskytovanie dotácií na stravu sa bude týkať skupín detí:

    a) rodina (žiadateľ) v životnom minime

    b) rodina (žiadateľ) v hmotnej núdzi

    c) rodina, ktorej členovia si neuplatnili nárok na daňový bonus

    Z uvedeného dôvodu rodičia, ktorí spadajú do niektorej vyššie uvedenej skupiny a chcú si uplatniť dotáciu na stravu od 1. 9. 2021, sú povinní škole doložiť najneskôr do 30.7.2021 :

    - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo

    - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,

    - čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

    3. Výška poskytnutej dotácie na stravu od 1. 9. 2021 bude vo výške 1,30€.

    Žiadame zákonných zástupcov, aby potrebné podklady doručili na sekretariát školy najneskôr do 30. 7. 2021. V prípade neprítomnosti zamestnancov školy z dôvodu čerpania dovolenky môžete potvrdenie prípadne čestné prehlásenie vhodiť do poštovej schránky. Bez doručenia potvrdenia a čestného vyhlásenia v stanovenom termíne dotácia v mesiaci september nemôže byť poskytnutá.

     

    Prílohy 

    Informácie k poskytnutiu dotácie

    čestné vyhlásenie 

   • Kontakt

    • Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
    • info@zshurbanova.sk
    • +421 43 / 430 96 73
    • Hurbanova ulica 27, 03601 Martin 036 01 Martin Slovakia
    • Riaditeľka: Mgr. Renáta Mračková, riaditel@zshurbanova.sk +421 (0)43 428 75 71
    • Špeciálny pedagóg: Mgr. Janka Ďuratná, duratna@zshurbanova.sk +421 (0)903 287 571 Mgr. Jana Šventová, sventova@zshurbanova.sk 0911 520 010
    • Školský psychológ: Mgr. Barbora Beutelová, beutelova@zshurbanova.sk 0911 204 730
    • Vedúca ŠJ Monika Krížová; krizova@zshurbanova.sk +421 (0)43 430 96 72
    • Výchovný poradca Mgr. Martina Pavlíková PhD, pavlikova@zshurbanova.sk
    • Zástupca riaditeľa pre MŠ: Mgr. Iveta Šenšelová, senselova@zshurbanova.sk +421 (0)43 4230 453
    • Vedúca ŠKD: Zuzana Pittnerová pittnerova@zshurbanova.sk
    • Mgr. Zuzana Záthurecká, zathurecka@zshurbanova.sk
   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 27. 3. 2023