Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. Martin

 

Navigácia

Koordinátor prevencie

 

Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov:
Mgr. Zuzana Labudová

•    Plán práce koordinátora prevencie
•    Úlohy a kompetencie koordinátora prevencie
•    Aktivity a spolupráca s organizáciami
•    Kontakt