Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. Martin

 

Navigácia

V MATERSKEJ ŠKÔLKE SA UDIALO

O našej materskej škole

Materská škola § 28
(1) Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej,  intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

 

(2) Materská škola sa zriaďuje spravidla pri počte desať detí. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie podľa § 16 ods. 2.

 

(3) Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach.

 

(4) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa najviac sumou neprevyšujúcou 7,5% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. 29) Výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu určí riaditeľ školy. 30) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

 

(5) Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. 31)

 

(6) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 32) c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 

(7) Príspevok v materske j škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

(8) Deti, ktoré majú v nasledujúcom roku plniť povinnú školskú dochádzku, sa obvykle zaraďujú do samostatnej triedy. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa zaraďujú do tried alebo do samostatných tried pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Do samostatných tried pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nie je možné zaradiť deti výlučne z dôvodu, že pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Samostatné triedy sa môžu vytvárať aj pre deti, ktoré sa učia cudzí jazyk.

 

(9) Najvyšší počet detí v triede materskej školy je a) 20 v triede pre troj-až štvorročné deti, b) 21 v triede pre štvor-až päťročné deti, c) 22 v triede pre päť-až šesťročné deti, d) 21 v triede pre troj-až šesťročné deti.

 

(10) Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí o jedno dieťa.

 

(11) O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľ na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Počet detí v triede môže byť znížený najviac o dve za každé dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Maximálny počet zaradených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v jednej triede sú dve.

 

(12) Výkonom práv začleneného dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania.

 

(13) V materskej škole môže pôsobiť aj asistent učiteľa.

 

(14) V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa a Štátnej školskej inšpekcie prekročiť počet detí v triede podľa odseku 10 najviac o tri deti.

 

(15) Predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa môže uskutočňovať so súhlasom riaditeľa aj s priamou účasťou zákonných zástupcov na výchove a vzdelávaní.

 

(16) Materská škola môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.

 

(17) Riaditeľ materskej školy ďalej a) určuje, po prerokovaní so zákonným zástupcom, zaradenie dieťaťa do triedy a dĺžku adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa, ktorý je zameraný na postupnú socializáciu a diagnostikovanie, b) rozhoduje o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy 33) na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 

(18) Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom ďalšie spôsoby organizácie a

zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole.

 

Sme modernou materskou školou s kvalitným edukačným prostredím. Zameriavame sa na pohybový rozvoj detí, zdravý životný štýl a na objavovanie a rozvíjanie talentu detí v rôznych oblastiach.

V školskom roku 2015/2016 je v materskej škole v prevádzke sedem tried. Výchovu a vzdelávanie detí zabezpečuje 14 skúsených kvalifikovaných pedagógov. Prevádzka materskej školy je celodenná od 6.00 hod. do 16.30 hod.

Výchovno-vzdelávací proces je realizovaný podľa školského vzdelávacieho programu Detský rok. Program poskytuje deťom široké možnosti na vyvážený harmonický osobnostný rozvoj vo všetkých oblastiach vývinu – rozumovej, jazykovej, pohybovej, výtvarnej, hudobnej.

Materská škola má veľmi dobré priestorové podmienky. Každá trieda má k dispozícii herňu, spálňu, sociálne zariadenie. Vybavenie a zariadenie herní je útulné, estetické. Deti majú voľný prístup k hračkám a učebným pomôckam. Na vzdelávanie detí slúži aj centrum skúmania a bádania s veľkoplošným premietacím plátnom, projektorom a počítačmi. Vo všetkých triedach je audiovizuálna technika, počítače s pripojením na internet. Deti majú okrem klasických hračiek k dispozícii digitálne učebné pomôcky a hračky – mikroskopy, robotické včielky a bagre, digitálne kamery, fotoaparáty, interaktívne tabule.

Stravovanie detí je zabezpečené v samostatnej školskej jedálni, ktorá slúži aj na organizovanie príležitostných kultúrno-spoločenských podujatí – karneval, tvorivé dielne, divadelné predstavenia, koncerty a pod.

Na pohybové a relaxačné aktivity je využívaná telocvičňa, vonkajšie átrium s účelovým zariadením (trampolíny, hojdačky, pomôcky na hry s vodou), školský dvor, ktorý je vybavený kvalitným náradím, ihrisko s umelou trávou.

Materská škola úzko spolupracuje s pedagogickými a odbornými zamestnancami základnej školy (školský psychológ, špeciálny pedagóg). V prípade potreby poskytujú deťom odborné intervencie.

Pre deti organizujeme aj doplnkové aktivity:

  • Záujmové krúžky s rôznym zameraním – anglický jazyk, futbalová príprava, výtvarné aktivity, tanečné aktivity, tvorivé a technické aktivity

  • Predplaveckú prípravu

  • Školu v prírode

  • Výcvik základov lyžovania

  • Exkurzie

  • Kultúrno-spoločenské podujatia

  • Aktivity s partnermi školy

  • Interné projekty