Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. Martin

 

Navigácia

Základná škola v školskom roku 2015/2016 ponúka

Sme „Škola pre život – učiaca sa škola“

Budujeme „Otvorenú školu“ pripravujúcu svojich žiakov pre praktický život. Vytvárame na škole klímu podporujúcu vysokú úroveň pracovných výkonov so zameraním na slobodný a tvorivý rozvoj detí. Integrujeme žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V školskom vzdelávacom programe máme netradičné predmety:

 • na 1. stupni – tvorivé čítanie, plávanie, tvorba projektu, anglický jazyk od 1. ročníka, počtoland
 • na 2. stupni – počtoland, slovoland, pracovné zručnosti, športová príprava, , konverzácia z anglického jazyka, výchova umením, seminár z matematiky

Pre športové talenty na 1. stupni máme športovú prípravku, na 2. stupni športové triedy so zameraním na futbal.  Venujeme sa žiakom so špeciálno- pedagogickými potrebami/ intelektovo nadaným, ale i s poruchami učenia a správania/. Pre žiakov organizujeme každý rok školy v prírode, lyžiarsky výcvik na 1. a 2. stupni,  ples „Hurbanček“, karneval, detský maratón, projektové dni..... Každoročne v období Vianoc škola pripravuje pre rodičov vianočné trhy s programom. Škola umožňuje žiakom bezplatné zapojenie sa do celoslovenského testovania žiakov 4. -8. ročníka „KOMPARO.“

Žiaci sa úspešne zapájajú do vedomostných súťaží, olympiád, recitačných súťaží, korešpodenčných seminárov z matematiky a športových súťaží.

Vydávame žiacky časopis Hurbanko. Žiaci majú svoj Žiacky parlament. Ukončili sme projekt „Premena tradičnej školy na modernú“. Dva roky sme realizovali projekt  Comenius – partnerstvá škôl, t. j. spolupracujeme so základnou školou z Karvinej (ČR) . Organizujeme podujatia pre žiakov cez Malý projektový zámer – KomPraxu. Popoludní ponúkame pre žiakov krúžky: Tvorivá informatika s Baltíkom, tanečný, futbalový, plaveckývolejbalový, dramatický, výtvarnýšachovýturistický, zábavná angličtina, cvičenia z matematiky, cvičenia zo slovenského jazyka, cestovateľské bádanie, stolný tenis, dievčenský futbal, informatika, Lego, pohybové hry, tvorivé dielne....

Škola má veľmi dobré materiálne, technické a priestorové vybavenie:

 • špeciálneho pedagóga a psychológa
 • Snoezelen miestnosť
 • Biofeedback
 • výber z dvoch jedál v školskej jedálni
 • diétne stravovanie
 • internetovú triednu knihu a žiacku knižku
 • telocvičňu
 • posilňovňu
 • doskočisko
 • prírodnú posilňovňu
 • plaváreň
 • stolnotenisové stoly
 • ihrisko s umelou trávou a osvetlením
 • miniihrisko v átriu školy
 • 3 počítačové učebne s najmodernejším programovým vybavením
 • tablety pre žiakov
 • LEGO učebňu s počítačmi
 • 2 jazykové laboratóriá
 • oddychovú zónu pre žiakov  s wifi pripojením
 • triedy s interaktívnou tabuľou
 • žiacky bufet