Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. Martin

 

Navigácia

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti cestnej premávky 2016-2017

Aj tento školský rok sa žiaci 5. ročníkov zúčastnili dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku na Severe v Martine.

 

Žiaci absolvovali túto výchovu formou hry. Prostredníctvom prezentácie na interaktívnej tabuli si pripomenuli a osvojili nové základné pojmy , dopravné prostriedky a značky, správanie účastníkov cestnej premávky a bezpečnosť na ceste.

Ako spätnú väzbu žiaci vypracovávali test v skupinkách, aby si získané vedomosti preverili a pani Renáta Bírová /vyučujúca dopravnej výchovy/ výsledky testov vyhodnotila.

Keďže bodové rozdiely testov v jednotlivých skupinkách boli minimálne, môžeme zhodnotiť, že naši žiaci sú pripravení uplatniť ich teoretické skúsenosti v praxi nielen pri ďalšej návšteve dopravného ihriska v mesiaci apríl , ale aj v každodennej cestnej premávke.

 

FOTOGALÉRIA